بازدید از مرکز آتش نشانی در 7 مهرماه

به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی ازیکی از مراکز آتش نشانی بازدید شد.