جلسه دبيران

جلسه دبيران در تاريخ هفتم خردادماه برگزارشد. 

محور اصلي موضوعات جلسه:

تحليل و بررسي تدريس هاي انجام شده در فضاي مجازي 

تهيه شيوه نامه چگونگي برگزاري آزمون حضوري نهم

برنامه ريزي نحوه سنجش نهايي پايه هاي هفتم و هشتم

برنامه ريزي روز و ساعت امتحانات