جلسه آموزشي

جلسه آموزشي جهت استفاده بهتر دبيران براي تدريس در فضاي مجازي برگزار شد.

گزارش تصویری