تعطيلي مدارس فردا به دليل لغزندگي معابر

سخنگوي آموزش و پرورش: مدارس ابتدايي در تمام مناطق شهر تهران و متوسطه اول مناطق ١ تا ٥ شهر تهران، فردا ١٣٩٨/١٠/٣٠ بدليل برودت هوا و لغزندگي معابر تعطيل است.