ادامه تعطيلي مدارس تا آخر هفته

مدارس تا پايان هفته تعطيل شد.